Річний план щодо закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2019 рік

річний план закупівель 2019

Понеділок, 14 січня 2019 07:57

Виконавчий апарат Богуславської районної ради інформує

щорічна оцінка 2018

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.01.2019  № 02/1.1.-10а

"Про проведенння щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату Богуславської районної ради покладених на них службових обовязків і завдань за 2018 рік"

Оголошення

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади практичного психолога КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Богуславської районної ради Київської області , з 09.01.2019 року по 27.01.2019 року включно.

Кваліфікаційні вимоги

1. Вища педагогічна (психологічна) освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю «Психологія», за спеціалізацією практичного психолога.

2. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Перелік документів для участі в конкурсі

1. Заява про участь у конкурсі.

2. Письмова згода на обробку персональних даних.

3. Заповнена особовий листок з обліку кадрів (форма П-2).

4. Автобіографія.

5. Фотокартка розміром 4х6.

6. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня.

7. Ксерокопії посвідчень про курсову перепідготовку (за наявності).

8. Копія паспорта громадянина України (с.1,2,11).

9. Копія трудової книжки.

Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису та єдиної тарифікаційної сітки.

За детальною інформацією звертатися за адресою:

Київська обл., м. Богуслав, вул.Святогірська ,54 , 1 поверх КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Богуславської районної ради, контактний телефон 0984105000.

Рішення

«18 » грудня 2018 року № 179

Про сільський бюджет на 2019 рік

Керуючись Бюджетним Кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Законом України «Про місцеве самоврядування», враховуючи висновки та рекомендації комісії з питань бюджету та фінансів охорони здоров'я, соціального захисту населення Бранепільська сільська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 508450 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 508450 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 508450 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 508450 гривень;

загальний та спеціальний фонди є збалансованими згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 200 гривень, що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 14 290 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, з дотриманням умов, статтею 70 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету:

1) Згідно з пунктами 4 41 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію програм природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до переліку видів діяльності, затверджений постановою КМУ від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами).

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

інші виплати населенню.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати сільському голові отримувати у порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

10. Надати право сільському голові Бранепільської сільської ради

1) в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету за обґрунтованим поданням планово - бюджетної комісії здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

2) погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до сільського бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

3) здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків сільського бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

11. Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня наступного за плановим роком;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. В процесі виконання сільського бюджету дозволити виконавчому комітету Бранепільської сільської ради при необхідності вносити зміни до сільського бюджету на 2019 рік видатків за загальним фондом у межах загального обсягу бюджетних призначень з наступним затвердженням на сесії сільської ради.

13. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

14. Додатки №1-8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

15. Виконавчому комітету Бранепільської сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16.Інші положення, що регламентують процес виконання сільського бюджету :

1) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для сільської ради;

2) забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премію та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу,лише в межах фонду заробітної плати,затвердженого у кошторисах.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконком сільської ради та постійну комісію з питань бюджету,планування соціальноекономічного, освітнього, культурного розвитку та житлово – комунального господарства.

Сільський голова Я. ПРОКОПЕНКО

с.Бране Поле

18.12.2018

№179-31-VII

Згідно з оригіналом

Сільський голова Я. Прокопенко

27.12.2018

П'ятниця, 28 грудня 2018 06:16

Рішення 35 сесії Богуславської районної ради сьомого скликання

35 sesia

1. Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 297 –24 –VІІ "Про районний бюджет Богуславського району на 2018 рік"

2.Про районний бюджет Богуславського району на 2019 рік

3.Про затвердження районної програми «Висвітлення діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування Богуславського району у засобах масової інформації» на 2019-2020 роки

4.Про затвердження програми підтримки розвитку цифрових засобів масової інформації ТРС «Богуслав» Богуславського району на 2019-2020 роки

5.Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Богуславської районної організації ВФСТ «Колос» на 2019-2023 роки

6. Про затвердження районної Програми забезпечення спеціалістів галузі охорони здоров'я Богуславського району житлом шляхом відшкодування плати за найм орендованого житла на 2018-2020 роки

7.Звіт директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Богуславської районної ради Київської області про діяльність Центру та виконання своїх функціональних обов'язків

8. Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

9. Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

10.Про затвердження плану роботи Богуславської районної ради на перше півріччя 2019 року

11.Про притягнення до дисциплінарної відповідальності головного лікаря Богуславської центральної районної лікарні

12. Про затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад Богуславського району

13.Про встановлення вартості харчування одного дітодня в дошкільних, загальноосвітніх та навчально-виховних закладах Богуславського району

 


Субота, 22 грудня 2018 08:10

Богуславський відділ Кагарлицької місцевої прокуратури інформує

Повідомлено про підозру чоловіку, який вчинив крадіжку в людини похилого віку та інваліда

Установлено, що в грудні поточного року житель Черкаської області перебуваючи в одному із сіл Богуславського району проник у будинок 91- річної жительки села, яка проживає з сином-інвалідом 1 групи та вчинив крадіжку грошей, і з місця вчинення злочину зник.

Богуславським відділом Кагарлицької місцевої прокуратури 22-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) КК України.

За клопотанням прокуратури, підозрюваного судом взято під варту.

Триває досудове розслідування.

Санкція статті передбачає покаранні у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Прокурор у кримінальному провадженні-

прокурор Богуславського відділу Кагарлицької

місцевої прокуратури

старший радник юстиції А. Саламашенко

П'ятниця, 21 грудня 2018 13:11

Підсумки поіменного відкритого голосування по питаннях порядку денного 35 сесії

pidsumku35 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання тридцять п'ятої сесії Богуславської районної ради сьомого скликання

21.12.2018 10:00

1. Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 297 –24 –VІІ "Про районний бюджет Богуславського району на 2018 рік"

Доповідає: Крюк Лариса Петрівна – начальник управління фінансів райдержадміністрації

2.Про районний бюджет Богуславського району на 2019 рік

Доповідає: Крюк Лариса Петрівна – начальник управління фінансів Богуславської РДА

3.Про затвердження районної програми «Висвітлення діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування Богуславського району у засобах масової інформації» на 2019-2020 роки

Доповідає: Лінська Ольга Володимирівна - начальник відділу організаційної роботи, звернень громадян, внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Богуславської РДА

4.Про затвердження програми підтримки розвитку цифрових засобів масової інформації ТРС «Богуслав» Богуславського району на 2019-2020 роки

Доповідає: Лінська Ольга Володимирівна - начальник відділу організаційної роботи, звернень громадян, внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Богуславської РДА

5.Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Богуславської районної організації ВФСТ «Колос» на 2019-2023 роки

Доповідає: Соколов Сергій Васильович – директор комунальної установи Богуславської районної ради «Стадіон «Колос»

6. Про затвердження районної Програми забезпечення спеціалістів галузі охорони здоров'я Богуславського району житлом шляхом відшкодування плати за найм орендованого житла на 2018-2020 роки

Доповідає: Шинкаренко Валентин Петрович- головний лікар Богуславської центральної районної лікарні

7. Про встановлення вартості харчування одного дітодня в дошкільних, загальноосвітніх та навчально-виховних закладах Богуславського району

Доповідає: Поліщук Оксана Василівна – начальник відділу освіти Богуславської РДА

8.Звіт директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Богуславської районної ради Київської області про діяльність Центру та виконання своїх функціональних обов'язків

Доповідає: Шелудько Людмила Анатоліївна – директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»

9. Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

Доповідає:Джемеюск Віра Миколаївна- керуючий справами виконавчого апарату районної ради

10. Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

Доповідає: Джемеюск Віра Миколаївна- керуючий справами виконавчого апарату районної ради

11.Про затвердження плану роботи Богуславської районної ради на перше півріччя 2019 року

Доповідає: Джемеюск Віра Миколаївна- керуючий справами виконавчого апарату районної ради

12.Про притягнення до дисциплінарної відповідальності головного лікаря Богуславської центральної районної лікарні

Доповідає: Лінська Людмила Борисівна-головний спеціаліст з питань юридичного забезпечення відділу з питань комунальної власності та земельних відносин виконавчого апарату районної ради

13.Звіт головного лікаря Богуславської центральної районної лікарні про діяльність ЦРЛ та виконання своїх функціональних обов'язків

Доповідає: Шинкаренко Валентин Петрович- головний лікар Богуславської центральної районної лікарні

14.Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства Богуславської районної ради "Богуславська центральна районна лікарня»

Доповідає: Шинкаренко Валентин Петрович- головний лікар Богуславської центральної районної лікарні

15.Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Богуславської центральної районної лікарні до правонаступника комунального некомерційного підприємства Богуславської районної ради "Богуславська центральна районна лікарня»

Доповідає: Шинкаренко Валентин Петрович- головний лікар Богуславської центральної районної лікарні

16.Про надання дозволу комунальному підприємству Аптека при Богуславській центральній районній лікарні на отримання кредитних коштів

Доповідає: Шинкаренко Валентин Петрович- головний лікар Богуславської центральної районної лікарні

17. Про затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад Богуславського району

Доповідає: Цюрупа Михайло Вікторович - завідувач відділу з питань комунальної власності та земельних відносин виконавчого апарату районної ради

18.Про надання дозволу комунальному підприємству Богуславської районної ради «Богуславтепловодопостачання» на отримання кредитних коштів

Доповідає: Артеменко Наталія Володимирівна – головний бухгалтер КП «Богуславтепловодопостачання»

Понеділок, 17 грудня 2018 14:31

КП "Богуславтепловодопостачання" повідомляє

ЕПовідомлення комунального підприємства Богуславської районної ради «Богуславтепловодопостачання» про зміну тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з використанням природного газу та нетрадиційних джерел енергії по першій, другій та третій групі споживачів.

КП «Богуславтепловодопостачання» планує скоригувати тариф на послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії з використанням природного газу та альтернативних джерел енергії по першій, другій та третій групі споживачів:

З 1 січня 2019 року зростає мінімальна заробітна плата та підписані Зміни і доповнення до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки до 2021 року:

У пункті 3.1 розділу 3 «Оплата праці та нормування праці»:

«3.1.2 Мінімальну тарифну ставку (оклад) за просту некваліфіковану працю у розмірі прожиткового мінімуму, встановити для працездатних осіб, а мінімальну тарифну ставку робітника I розряду з 1 січня 2019 р. в розмірі не менше 160 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В зв'язку з цим, фонд оплати праці збільшується на 19%, тому виникає необхідність перерахунку тарифів на КП «Богуславтепловодопостачання», а саме :

Тариф на теплопостачання з використанням природного газу для населення.

Плановий тариф на теплопостачання з використанням природного газу для першої групи порівняно з діючим тарифом (затвердженим рішенням сесії Богуславської районної ради від 14.11.2018 № 401-33-VII) зріс на 3,6 % і складає 2487,38 грн. з урахуванням ПДВ за 1 Гкал ( діючий – 2401,00 грн. за 1 Гкал) для споживачів з приладами обліку теплової енергії. Вартість 1 кв.м зросла на 3,6 % і складає 43,10 грн. з урахуванням ПДВ за 1 кв.м ( діючий – 41,60 грн. за 1 кв.м для споживачів без приладів обліку теплової енергії.

На зміну тарифу вплинули такі фактори:

Тариф на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з використанням природного газу по другій та третій групах для споживачів КП «Богуславтепловодопостачання».

Розрахований тариф на теплопостачання з використанням природного газу для другої та третьої групи в порівнянні з діючим тарифом зріс на 3,6 % і складає 2600,00 грн. з урахуванням ПДВ за 1 Гкал ( діючий – 2488,00 грн. за 1 Гкал).

Тариф на теплопостачання з використанням альтернативних джерел енергії для населення.

Плановий тариф на теплопостачання з використанням альтернативних джерел енергії для першої групи порівняно з діючим тарифом ( затвердженим рішенням сесії Богуславської районної ради від 14.11.2018 № 402-33- VII) зріс на 3,6% і складає 2238,64 грн. з урахуванням ПДВ за 1 Гкал ( діючий – 2160,90 грн. за 1 Гкал) для споживачів з приладами обліку теплової енергії. Віртість 1 кв.м зросла на 3,6% і складає 38,80 грн. з урахуванням ПДВ за 1 кв.м ( діючий – 37,44 грн. за 1 кв.м для споживачів без приладів обліку теплової енергії.)

Тариф на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії по другій та третій групах для споживачів КП «Богуславтепловодопостачання».

Розрахований тариф на теплопостачання з використанням альтернативних джерел енергії по другій та третій групіах споживачів в порівнянні з діючим тарифом зріс на 5% і складає 2340,00 грн. з урахуванням ПДВ за 1 Гкал ( діючий – 2239,20 грн. за 1 Гкал).

Розрахунки проведено на основі діючих норм, нормативів, розроблених та затверджених планів виробництва теплової енергії з використанням природного газу, планів витрат палива, електроенергії, та води, питомих норм витрат електричної енергії та палива котельнями підприємства.

Тарифи сформовано у відповідності до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Тариф на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії (лузги соняшникової) по першій, другій та третій групах для споживачів підприємство на даний час не планує затверджувати, тому, що при діючій вартості лузги соняшникової та затвердженої орендної плати за котел, тариф є не рентабельний.

Відповідно до ст.20 ЗУ «Про теплопостачання» тариф на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з використанням нетрадиційних джерел енергії повинен становити 90% тарифу з використанням природного газу, а це приведе підприємство до навмисних збитків.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня публікації за адресою:

Комунальне підприємство Богуславської районної ради

«Богуславтепловодопостачання»

Адреса:09700, Київська обл., Богуслав, вул.Польова 46-а, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

В. о. директора КП

«Богуславтепловодопостачання» О.М.Олексієнко

 

З 1 січня 2019 року зростає мінімальна заробітна плата та підписані Зміни і доповнення до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки до 2021 року:

У пункті 3.1 розділу 3 «Оплата праці та нормування праці»:

«3.1.2 Мінімальну тарифну ставку (оклад) за просту некваліфіковану працю у розмірі прожиткового мінімуму, встановити для працездатних осіб, а мінімальну тарифну ставку робітника I розряду з 1 січня 2019 р. в розмірі не менше 160 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В зв'язку з цим, фонд оплати праці збільшується на 19%, тому виникає необхідність перерахунку тарифів на КП «Богуславтепловодопостачання». Звертаємось до Вас з проханням скоригувати тариф на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а саме :

Тариф на оплату послуг теплопостачання з використанням природного газу:

1.1. Для першої групи споживачів за 1 Гкал, у яких встановлені прилади обліку теплової енергій - 2487,38 грн. вт.ч. ПДВ:

-виробництво теплової енергії 1893,03 грн. з ПДВ за 1 Гкал

-транспортування теплової енергії 566,76 грн., з ПДВ за 1 Гкал

- постачання теплової енергії 27,60 грн., в т.ч. ПДВ за 1 Гкал

за опалення 1 кв.м. загальної площі для споживачів, у яких відсутні

прилади обліку- 43,10 грн., з ПДВ (опалювальний сезон – 32,33 грн., літній період – 10,77 грн.)

в опалювальний сезон:

- виробництво теплової енергії 24,61 грн., в т.ч. ПДВ за 1кв.м

- транспортування теплової енергії 7,36 грн., в т.ч. ПДВ за 1кв.м

- постачання теплової енергії 0,36 грн., в т.ч. ПДВ за 1кв. м

в літній період:

- виробництво теплової енергії 8,19 грн., в т.ч. ПДВ за 1кв.м

- транспортування теплової енергії 2,46 грн., в т.ч. ПДВ за 1кв.м

- постачання теплової енергії 0,12 грн., в т.ч. ПДВ за 1кв.

1.2. Для другої та третьої груп споживачів за 1 Гкал, у яких встановлені прилади обліку теплової енергії:

- виробництво теплової енергії 2005,65 грн., з ПДВ за 1 Гкал.

- транспортування теплової енергії 566,76 грн., з ПДВ за 1 Гкал.

- постачання теплової енергії 27,60 грн., з ПДВ за 1 Гкал.

Загальний тариф з трьома складовими 2600,00 грн. за 1 Гкал грн., в т.ч. ПДВ.

1.3. Для першої групи споживачів (населення) за 1 Гкал, з використанням нетрадиційних видів палива у яких встановлено прилади обліку теплової енергії – 2238,64 грн. З ПДВ, в т.ч.

-виробництво теплової енергії 1686,04 грн. з ПДВ за 1 Гкал

-транспортування теплової енергії 525,00 грн., в т.ч. ПДВ за 1 Гкал

- постачання теплової енергії 27,60 грн., в т.ч. ПДВ за 1 Гкал

за опалення 1 кв.м. загальної площі для споживачів, у яких відсутні

прилади обліку- 38,80 грн., в т.ч. ПДВ (опалювальний сезон – 28,03 грн., літній період – 10,77 грн.)

в опалювальний сезон:

- виробництво теплової енергії 20,73 грн., в т.ч. ПДВ за 1кв.м

- транспортування теплової енергії 6,94 грн., в т.ч. ПДВ за 1кв.м

- постачання теплової енергії 0,36 грн., в т.ч. ПДВ за 1кв. м

в літній період:

- виробництво теплової енергії 8,19 грн., в т.ч. ПДВ за 1кв.м

- транспортування теплової енергії 2,46 грн., в т.ч. ПДВ за 1кв.м

- постачання теплової енергії 0,12 грн., в т.ч. ПДВ за 1кв.

1.4. Для другої та третьої групи споживачів (бюджетних установ, організацій та інших комерційних споживачів, з використанням нетрадиційних видів палива) за 1 Гкал, у яких встановлені прилади обліку теплової енергії :

- виробництво теплової енергії 1782,79 грн., з ПДВ за 1 Гкал.

- транспортування теплової енергії 542,72 грн., з ПДВ за 1 Гкал.

- постачання теплової енергії 27,60 грн., з ПДВ за 1 Гкал.

Загальний тариф з трьома складовими 2340,00 грн. за 1 Гкал грн., з ПДВ.

Розрахунки щодо розміру тарифів додаються .

В.о.директора

КП «Богуславтепловодопостачання» О.М. Олексієнко

Які послуги Міністерства юстиції громадяни можуть отримати онлайн?

1. Доступ до державних реєстрів:

 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за допомогою якого можна:

o отримати відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно

o перевірити документ, виданий Державним реєстром речових прав на нерухоме майно

o попередньо подати заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

o отримати інформацію про стан розгляду заяви (запиту)

o поставити об'єкт нерухомого майна на контроль

 Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, який дозволяє:

o отримати чи перевірити наявну інформаційну довідку

 Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, завдяки якому можна:

o безкоштовно отримати відомості онлайн

o отримати електронну виписку (довідку, витяг)

o отримати відповідь на запит

o подати заяву для проведення державної реєстрації

 Реєстру громадських об'єднань

 Державного реєстру друкованих ЗМІ та інформаційних агенств як суб'єктів інформаційної діяльності

 Єдиного реєстру громадських формувань

 Єдиного реєстру арбітражних керуючих

 Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень

 Єдиного державного реєстру судових рішень

 Єдиного реєстру апостилів

 Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

 Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

 Єдиного реєстру нотаріусів

2. Доступ до веб-порталу звернень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, через який Ви можете:

 подати заяву онлайн

 записатись на прийом до відділу ДРАЦС у зручний для Вас час

 задати питання в режимі онлайн та отримати відповіді від фахівців

3. Запис на прийом до керівника державної установи в режимі відеоконференції

4. Доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР), за допомогою якого у Вас є можливість:

 безкоштовно отримати відомості з автоматизованої системи збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації

 отримати відомості з ЄДР у вигляді виписки, витягу або довідки

 отримати відповідь на запит

 оформити та подати електронні документи, які в подальшому направляються державному реєстратору

5. Отримання інформації про діяльність арбітражних керуючих

6. Доступ до послуг електронного суду:

 сплата судового збору онлайн

 отримання інформації щодо стадії розгляду судової справи

 доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень

 отримання процесуальних документів в електронному вигляді

 надсилання судових повісток шляхом SMS-повідомлень

 вільний доступ до відомостей у справах про банкрутство

7. Замовлення електронного цифрового підпису

Електронні сервіси доступні за посиланням: https://kap.minjust.gov.ua/

Контактний телефон: 0-800-50-85-84 (дзвінки в межах України безкоштовні)


Як захиститися від насильства у сім'ї? Консультує Міністр юстиції України

Мій чоловік, коли вип'є, піднімає на мене руку. Спершу думала, що цього більше не повториться, але за останній рік він мене бив мало не щомісяця. Що мені робити?

Ольга

Перш за все, хочу порадити Вам і всім громадянам, які зазнають насильства, в жодному разі не мовчати. Агресор не одумається і не втихомириться. Чим довше ви мовчите про проблему, тим більше насильник переконується у своїй безкарності, й тим більше у нього розв'язуються руки.

Історично склалося, що цю проблему в нас намагалися замовчувати, адже не хотіли «виносити сміття з хати». За даними Міністерства внутрішніх справ, упродовж 2017 року до поліції надійшло понад 110 тисяч заяв та повідомлень про домашнє насильство. І це при тому, що за статистикою усього лише 10-15% постраждалих від домашнього насильства звертаються за допомогою. Тому можна лише уявити, скільки реально жінок страждають від побоїв. Більше того, за експертними оцінками, щороку понад 600 жінок в Україні гинуть через такого роду знущання.

Що зробило Міністерство юстиції для посилення відповідальності агресора?

Ми не могли залишати цю проблему в тому стані, в якому вона перебувала роками. Тому разом з народними депутатами було розроблено й прийнято Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Він деталізує види насильства, визначаючи фізичне, сексуальне, психологічне та економічне. Окрім цього, було внесено зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, які запровадили кримінальну відповідальність за домашнє насильство в будь-яких його проявах.

Якого покарання слід очікувати тим, хто вчиняє домашнє насильство?

Стосовно кривдника може бути винесено терміновий заборонний припис, який зобов'язує залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи терміном до 10 днів.

Інші можливі механізми захисту від домашнього насильства – обмежувальний припис, взяття на профілактичний облік та проведення профілактичної роботи, а також направлення для проходження програми для кривдників. Ці заходи забороняють кривдникові мешкати з постраждалою особою в одному приміщенні та будь-яким чином взаємодіяти з нею на термін до 6 місяців.

Якщо дії правопорушника будуть кваліфіковані як адміністративне правопорушення, то йому на перший раз загрожує штраф від 170-340 грн, громадські роботи від 30 до 40 годин або ж адміністративний арешт на строк до 7 діб. У разі вчинення тих самих дій протягом року штраф може сягнути 680 грн, тривалість громадських робіт збільшення 60 годин, а адміністративний арешт становитиме вже 15 діб.

Також за домашнє насильство передбачена кримінальна відповідальність. У цьому випадку санкції значно суворіші, з тюремним ув'язненням. Зокрема, особі може бути присуджено громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, арешт на строк до 6 місяців, обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 2 років. Але дані норми почнуть діяти з 11 січня 2019 року.

Куди звертатися громадянам, які постраждали від домашнього насильства?

Постраждалі від домашнього насильства можуть звернутися до:

– уповноважених підрозділів органів поліції,

– загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб,

– служби у справах дітей за місцем свого проживання,

– скористатися послугами адвокатів нашої системи безоплатної правової допомоги.

Куди звертатися за більш детальними консультаціями та роз'ясненнями?

Якщо у вас виникнуть питання з цього приводу - телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах всієї України. Там ви зможете отримати консультацію і правовий захист.

Середа, 12 грудня 2018 08:47

Виконавчий апатар Богуславської районної ради інформує

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 грудня 2018 року № 42 /1.1.-10а

м. Богуслав

Про скликання тридцять п'ятої сесії Богуславської районної ради сьомого скликання

Відповідно до статті 46, пункту 1 частини 6 статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні:

1. Скликати тридцять п'яту сесію районної ради сьомого скликання 21 грудня 2018 року в адмінприміщенні районної ради за адресою: вулиця І.Франка, 4 (ІІІ поверх, зал засідань).

2. Встановити, що засідання тридцять п'ятої сесії районної ради відбудеться о 10-й годині ранку.

3. Передбачити внесення на розгляд ради наступні питання:

1.Про районний бюджет Богуславського району на 2019 рік

2.Про затвердження районної програми «Висвітлення діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування Богуславського району у засобах масової інформації» на 2019-2020 роки

3.Про затвердження програми підтримки розвитку цифрових засобів масової інформації ТРС «Богуслав» Богуславського району на 2019-2020 роки

4.Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Богуславської районної організації ВФСТ «Колос» на 2019-2023 роки

5. Про затвердження районної Програми забезпечення спеціалістів галузі охорони здоров'я Богуславського району житлом шляхом відшкодування плати за найм орендованого житла на 2018-2020 роки

6.Про внесення доповнень до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів дорожнього господарства Богуславського району на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Богуславської районної ради від 05.10. 2018 року № 390 -32 –VIІ

7.Звіт директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Богуславської районної ради Київської області про діяльність Центру та виконання своїх функціональних обов'язків

8.Про притягнення до дисциплінарної відповідальності головного лікаря Богуславської центральної районної лікарні Шинкаренка В.П у вигляді попередження

9. Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

10. Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

11.Про затвердження плану роботи Богуславської районної ради на перше півріччя 2019 року

12. Про затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад Богуславського району

13. Про надання КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Богуславської районної ради Київської області в оренду частини нежитлового приміщення Богуславського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - гімназія»

14. Про надання Богуславській районній організації Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Спілка молодих соціалістів» в оренду частини нежитлового приміщення Богуславського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - гімназія»

Голова ради В.М. Замирайло

Сторінка 1 з 2

Пошук по сайту

Важливі анонси

No events

ban pr uk

ban vr uk

urad portal 180x60

ukrinform 150x60

4

uk 180x60